Event Updates :
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God. (1 John 4:7)
Get Adobe Flash player
Interviews
Columns
Talks
Sunday Homilies
Programmes
Archives
Now Living Faith Channel is available on Smart Phones

  News Updates :
A sign of hope; Christmas tree illuminates St. Peter's Square (Click here to read more)
h-N-\m-[n-jvTn-Xamb It¯m-en¡m hnizmkw.
{InkvXptI{µo-Ir-X-amb hnizmkw
{InkvXp Øm]n¨ k`
h-N-\m-[n-jvTn-X-amb hnizmkw
hnip² IpÀ_m\
]utcm-lnXyw
]cn-ip² I\yIm-a-dnbw
hnip-²À
{]Xn-a-IÄ,- sIm-¯p-]-Wn-IÄ
Xncp-ti-jn-¸p-IÄ
IqZm-i-IÄ
{_Ò-Ncyw
ssZh-h-N-\m-[n-jvTn-X-amb {]mÀ°-\-IÄ
{]mÀ°-\-bn-e-Sn-bp-d¨ Po-hnXw
BapJw
{]mÀ°\m-[n-jvTn-X- Pohn-Xw
{]mÀ°-\bpsS Bh-iyhpw e£yhpw
]cn-ip-²m-ßmhv F¶ Zm\w
F§s\ {]mÀ°n-¡Ww
Ft¸m-sgms¡ {]mÀ°n-¡Ww
F´n-s\m-s¡-thWvSn {]mÀ°n-¡Ww
a[y-Ø-{]mÀ°\
{]mÀ°\ tIÄ¡p¶ ssZhw
{]mÀ°-\-bpsS iàn
Gähpw henb {]mÀ°\
Nmh-d-¸n-Xm-hnsâ {]mÀ°\mZÀi\w
Nne {]mÀ°\-þ-[ym-\-co-XnIÄ
kam-]\w
Interesting Links
Nn´mhnjbw / PohnXhnPbw
A\yÀ¡pw k-t´m-jw hn-f¼mw
F ssI³Uv Hm-^v s{]bÀ(A Kind of Prayer). H-cp A-t\zjI-sâ I-Y ]-d-bp-¶ I-hn-X-bm-WnXv. kn-dnÄ Cu-K³ F-gpXn-b Cu I-hn-X-bn F-t¸mgpw F-hn-sSbpw Ft´m Xn-c-bp-¶ H-cp a-\p-jy-s\-bm-Wv \mw Im-Wp-I...
Read More
C¶s¯ {]mÀ°\
]cn.A½bpsS AatemÛh lrZb¯n\p \s½ kaÀ¸n¨p {]mÀ°n¡mw. F«mw alXzapÅ I\yIbpw IcpWbpsS amXmhpw kzÀ¤¯nsâ cmÚnbpw ]m]nIfpsS kt¦Xhpamb ]cn. Adnbta R§Ä A§bpsS hnaelrZb¯n\p R§sf¯t¶ {]XnjvTn¡p¶p...
Read More
 
Inspirational Articles on Prayers
BäpXoc¯v \« hr£w
iàn \ÂIp¶ Znhy -Hm-Ivkn-P³
Poh³ Bhm-ln¨ ]pjv]-§Ä
Dd-§p-t¼mgpw {]mÀYn-¡p-¶-hÀ
ssI\o«n ssZhs¯ kv]Àin-¡m³
Read More
ss__nÄ hN\w
aÀt¡m 9 : 35
H¶ma\mIm³ B{Kln¡p¶h³ Ahkm\¯ h\pw FÃmhcpsSbpw ip{iqjI\pamIWw.
Read More
MP3 Devotional Songs
New Publication