Event Updates :
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore. (Psalms 16:11)
Get Adobe Flash player
Interviews
Columns
Talks
Sunday Homilies
Programmes
Archives
Now Living Faith Channel is available on Smart Phones

  News Updates :
John XXIII and the beginning of the fall of the Iron Curtain
h-N-\m-[n-jvTn-Xamb It¯m-en¡m hnizmkw.
{InkvXptI{µo-Ir-X-amb hnizmkw
{InkvXp Øm]n¨ k`
h-N-\m-[n-jvTn-X-amb hnizmkw
hnip² IpÀ_m\
]utcm-lnXyw
]cn-ip² I\yIm-a-dnbw
hnip-²À
{]Xn-a-IÄ,- sIm-¯p-]-Wn-IÄ
Xncp-ti-jn-¸p-IÄ
IqZm-i-IÄ
{_Ò-Ncyw
ssZh-h-N-\m-[n-jvTn-X-amb {]mÀ°-\-IÄ
{]mÀ°-\-bn-e-Sn-bp-d¨ Po-hnXw
BapJw
{]mÀ°\m-[n-jvTn-X- Pohn-Xw
{]mÀ°-\bpsS Bh-iyhpw e£yhpw
]cn-ip-²m-ßmhv F¶ Zm\w
F§s\ {]mÀ°n-¡Ww
Ft¸m-sgms¡ {]mÀ°n-¡Ww
F´n-s\m-s¡-thWvSn {]mÀ°n-¡Ww
a[y-Ø-{]mÀ°\
{]mÀ°\ tIÄ¡p¶ ssZhw
{]mÀ°-\-bpsS iàn
Gähpw henb {]mÀ°\
Nmh-d-¸n-Xm-hnsâ {]mÀ°\mZÀi\w
Nne {]mÀ°\-þ-[ym-\-co-XnIÄ
kam-]\w
Interesting Links
www.catholicherald.co.uk/
www.rajagiri.ac.in
www.christuniversity.in
www.news.va
www.cmi.in
Nn´mhnjbw / PohnXhnPbw
kmân-bmtKm kz]v\-¯n\p ]n¶mse
‘‘Zn BÂs¡-anÌv'. kp{]-kn² {_ko-en-b³ {KÙ-Im-c-\mb ]mhvtem sImbvtem-bpsS (1947-) cWvSm-as¯ ]pkvX-I-am-WnXv. 1988-þÂ BZy-ambn Cu ]pkvXIw {]kn-²o-I-cn-¡-s¸-«-t¸mÄ sXmÅm-bncw tIm¸n-IÄ am{X-amWv hnäXv...
Read More
C¶s¯ {]mÀ°\
IÀ¯mth Fsâ PohnX¯n Fsâ kzØXsb \in¸n¨ (hyànbpsS t]cv) hyànIsf Rm³ AhnSps¯ Znhykvt\l¯n\v kaÀ¸n¡p¶p...
Read More
 
Inspirational Articles on Prayers
BäpXoc¯v \« hr£w
iàn \ÂIp¶ Znhy -Hm-Ivkn-P³
Poh³ Bhm-ln¨ ]pjv]-§Ä
Dd-§p-t¼mgpw {]mÀYn-¡p-¶-hÀ
ssI\o«n ssZhs¯ kv]Àin-¡m³
Read More
ss__nÄ hN\w
aÀt¡m 1: 15
kabw ]qÀ¯nbmbn, ssZhcmPyw kao]n¨ncn¡p¶p. A\pX ]n¨v kphntij¯n hnizkn¡phn³.
Read More
MP3 Devotional Songs
New Publication
PohnXhnPbw 2 : Inspirational Articles by Fr. Jose Panthaplamthottiyil
A\p-Zn\ Pohn-Xs¯ hnP-b-¯n-te¡p \bn-¡m³ klm-bn-¡p¶ 366 {]tNm-Z-\m-ßI teJ\-§Ä Znh-k-w H¶v F¶ IW-¡n hÀjw apgp-h³ hmbn-¡mhp¶ hn[-¯n {IaoIcn¨XmWo {KÙw. ‘F{Xtbm IY-Ifpw kw`-h-§-fpw. apjnhp IqSmsX Hmtcm teJ-\-hpw hmbn-¨, HSp-hn {KÙw Xocp-t¼mÄ, \n§fpsS a\kv {]Im-i¯nsâ Hcp CS-\m-gn-t]mse kpµ-c-ambn Xocpw’ F¶v Ah-Xm-cn-I-bn tUm. kpIp-amÀ Agot¡mSv.
  Order Now