Event Updates :
Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Get Adobe Flash player
Interviews
Columns
Talks
Sunday Homilies
Programmes
Archives
Now Living Faith Channel is available on Smart Phones

  News Updates :
Religious liberty 'fundamental' to human dignity, bishops affirm
h-N-\m-[n-jvTn-Xamb It¯m-en¡m hnizmkw.
{InkvXptI{µo-Ir-X-amb hnizmkw
{InkvXp Øm]n¨ k`
h-N-\m-[n-jvTn-X-amb hnizmkw
hnip² IpÀ_m\
]utcm-lnXyw
]cn-ip² I\yIm-a-dnbw
hnip-²À
{]Xn-a-IÄ,- sIm-¯p-]-Wn-IÄ
Xncp-ti-jn-¸p-IÄ
IqZm-i-IÄ
{_Ò-Ncyw
ssZh-h-N-\m-[n-jvTn-X-amb {]mÀ°-\-IÄ
{]mÀ°-\-bn-e-Sn-bp-d¨ Po-hnXw
BapJw
{]mÀ°\m-[n-jvTn-X- Pohn-Xw
{]mÀ°-\bpsS Bh-iyhpw e£yhpw
]cn-ip-²m-ßmhv F¶ Zm\w
F§s\ {]mÀ°n-¡Ww
Ft¸m-sgms¡ {]mÀ°n-¡Ww
F´n-s\m-s¡-thWvSn {]mÀ°n-¡Ww
a[y-Ø-{]mÀ°\
{]mÀ°\ tIÄ¡p¶ ssZhw
{]mÀ°-\-bpsS iàn
Gähpw henb {]mÀ°\
Nmh-d-¸n-Xm-hnsâ {]mÀ°\mZÀi\w
Nne {]mÀ°\-þ-[ym-\-co-XnIÄ
kam-]\w
Interesting Links
www.news.va
www.rajagiri.ac.in
www.cmi.in
www.catholicherald.co.uk/
www.christuniversity.in
Nn´mhnjbw / PohnXhnPbw
Ah-K-W-\-bn \n¶v AwKo-Im-c-¯nte¡v
_lm-akv F¶ sIm¨p-cm-Py-¯nsâ `mK-amb Imäv Zzo]n-em-bn-cp¶p knUv\n t]mbn-än-b-dpsS amXm-]n-Xm-¡Ä Xma-kn-¨n-cp-¶Xv. X¡m-fn-¡rjn sNbvXn-cp¶ AhÀ X¡mfn hn¡p-hm-\mbn t_m«n bm{X sN¿p-t¼m-gmWv 1927 s^{_p-hcn 20þ\v knUv\n P\n-¨Xv...
Read More
C¶s¯ {]mÀ°\
Imcp-Wy-hm\pw A\´ \· kzcq-]n-bp-amb ssZh-ta, A§sb R§Ä Bcm-[n-¡p-¶p. A§v R§Ä¡v \ÂIn-bn-«pÅ FÃm \·-I-sf-¡p-dn¨pw R§Ä kvtXm{Xw sN¿p¶p...
Read More
 
Inspirational Articles on Prayers
BäpXoc¯v \« hr£w
iàn \ÂIp¶ Znhy -Hm-Ivkn-P³
Poh³ Bhm-ln¨ ]pjv]-§Ä
Dd-§p-t¼mgpw {]mÀYn-¡p-¶-hÀ
ssI\o«n ssZhs¯ kv]Àin-¡m³
Read More
ss__nÄ hN\w
a¯mbn 9:13
_enbÃ, IcpWbmWv Rm³ B{Kln¡p¶Xv F¶Xns³d AÀYw \n§Ä t]mbn ]Tn¡pI. Rm³ h¶Xv \oXnam³amsc hnfn¡m\à ]m]nIsf hnfn¡m\mWv.
Read More
MP3 Devotional Songs
New Publication
PohnXhnPbw 2 : Inspirational Articles by Fr. Jose Panthaplamthottiyil
A\p-Zn\ Pohn-Xs¯ hnP-b-¯n-te¡p \bn-¡m³ klm-bn-¡p¶ 366 {]tNm-Z-\m-ßI teJ\-§Ä Znh-k-w H¶v F¶ IW-¡n hÀjw apgp-h³ hmbn-¡mhp¶ hn[-¯n {IaoIcn¨XmWo {KÙw. ‘F{Xtbm IY-Ifpw kw`-h-§-fpw. apjnhp IqSmsX Hmtcm teJ-\-hpw hmbn-¨, HSp-hn {KÙw Xocp-t¼mÄ, \n§fpsS a\kv {]Im-i¯nsâ Hcp CS-\m-gn-t]mse kpµ-c-ambn Xocpw’ F¶v Ah-Xm-cn-I-bn tUm. kpIp-amÀ Agot¡mSv.
  Order Now